Call us
Free Support : 03-444-1733

Enter contact information

เถิงธงพาณิชย์ พลาสติก บจก.

        เป็นโรงงานผู้ผลิต และจำหน่ายฟิล์มยืดพันพาเลท ที่ใส่ใจควบคุมคุณภาพและตรวจสอบในทุกขั้นตอนการผลิตฟิล์ม (Film), ฟิล์มยืดพันพาเลท (Stretch Film), พีวีซีฟิล์ม (PVC), ฟิล์มหด (Shrink Roll), พีวีซีฟิล์มหดชนิดม้วน (PVC Shrink Roll) เครื่องพันฟิล์มพาเลท และฟิล์มพลาสติกพันพาเลทรวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทุกชนิดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากล พร้อมส่งมอบตรงเวลาในราคาที่เหมาะสมรวมไปถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความซื่อสัตย์ และจะพัฒนาหาความทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพสูงสุด